മെമിസിലോണ്‍ ലാസോണി Gamble - മെലാസ്റ്റോമറ്റേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : ഏതാണ്ട്‌ 4 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള വന്‍ കുറ്റിച്ചെടികള്‍.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ, നേര്‍ത്ത ഉപശാഖകള്‍, ഏതാണ്ട്‌ ഉരുണ്ടതാണ്‌.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍ സമ്മുഖ, ഡെക്കുസേറ്റ്‌ ക്രമത്തിലാണ്‌; ഛേദത്തില്‍ ഒരുഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഘടനയുളള, അരോമിലമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.4 സെ.മീ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 6 സെ.മീ മുതല്‍ 10 സെ.മീ വരെ നീളവും 2 സെ.മീ മുതല്‍ 3 സെ.മീ വരെ വീതിയും കുന്താകൃതിയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം സാവധാനം ദീര്‍ഘാഗ്രമാകുന്നു, പത്രാധാരം നിശിതമാണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതം; മുഖ്യസിര ചെറുതായി ചാലുളളതാണ്‌; സമാന്തരമായി പോയി, അന്തര്‍സീമാന്ത സിരയുമായി ചേരുന്ന ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ അസ്‌പഷ്‌ടമായി മാത്രം കാണാവുന്നതാണ്‌; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ അവ്യക്തമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : അവ്യക്തമായ ഡിസ്‌ക്‌ റേയുമുളള, പൂക്കള്‍, ഏതാനും എണ്ണമുളള കക്ഷീയമോ പാര്‍ശ്വസ്ഥമോ ആയ കൂട്ടങ്ങളായുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : ഒറ്റ വിത്തുളള കായ, മഞ്ഞ നിറത്തിലുളള ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

600 മീറ്ററിനും 900 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ ഇടത്തരം ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ അടിക്കാടായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും, മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലെ പാലക്കാട്‌ മുതല്‍ വയനാട്‌വരെയും കാണപ്പെടുന്നു.

Status :

വംശനാശഭീഷണിയുളളത്‌ (ഐ. യു. സി. എന്‍, 2000).

Literatures :

Bull. Misc. Inform. Kew 1919. 226. 1919; Gamble, Fl. Madras 1: 503. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 182. 2004.

Top of the Page