மைக்கீலியா நீலகிரிக்கா Zenk. - மேக்னோலியேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்சு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது, இலையடிச்செதில் உதிர்ந்ததால் உண்டாகும் வட்டவடுக்களுடையது; தண்டின் நுனியிலுள்ள மொட்டுவை மிக நுண்ணிய உரோமங்களுடைய ஈட்டி வடிவ செதில் மூடியிருக்கும்.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது; இலைக்காம்பு 2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 5-11 X 2.2-4.8 செ.மீ., நீள்வட்டம் முதல் நீள்வட்ட-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் சிறிது அதிக்கூரியதுடன் மழுங்கிய முனையுடையது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சப்கோரியேசியஸ், அலகின் இருபுறங்களும் உரோமங்களற்றது, அலகின் பின்புறம் வெள்ளை நிறமான மெழுகு பூசினது போன்றது (க்களாக்கஸ்); மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-13 ஜோடிகளுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனித்து, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுவது, பெரியவை, வெள்ளை அல்லது கிரீம் நிறமானது.
கனி / விதை : பாலிக்கிள், சொரசொரப்பானது, காம்புகளற்றவை, ஸ்பைக் அமைந்தவை, கனி பின்புறத்தில் வெடிக்கக்கூடியது; விதை ஒன்று, கருஞ்சிவப்பு நிறமானது.

வாழியல்வு :

அதிகமான மரங்களாக உயர்ந்த மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1600-2400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுபவை - அகஸ்த்திய மலை, மேகமலை, ஆனைமலை, பழனி, நீலகிரி மற்றும் பாபாபுடான்கிரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன,

சான்று ஏடு :

Zenk., Pl. Ind. 21.t. 20.1835; Gamble, Fl. Madras 1: 9.1997 (re. ed); Saldanha, Fl. Karnataka 1: 39. 1984; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 15. 2004.

Top of the Page