மிட்ரோபோரா கிரண்டிஃபுளரா Bedd. - அனோனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரங்கள் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லிய பொன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.6-1.3 செ.மீ. நீளம், இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; மெல்லிய பொன் நிறமான உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 8-16 x 3.5-6.7 செ.மீ., முட்டை வடிவம் முதல் நீள்வட்ட வடிவம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது மற்றும் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூர்மையானது முதல் வட்டமானது, கோரியேசியஸ், மேற்பரப்பு கருமையான பச்சை நிறம், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மையநரம்புடன் இணையும் பகுதியில் உரோமங்களுடைய டொமேஸ்சியா காணப்படும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள் தெளிவானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் மேற்பட்ட நரம்புகள் வலைபின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனித்தனியானது அல்லது 2-3 மலர்கள் கொண்ட இலையின் எதிர்புற அமைந்த சைம், மலர்காம்பு 1 செ.மீ. நீளம், உரோமங்களுடையது; மலர் இதழ்கள் வெண்மை முதல் மஞ்சள் நிறம்.
கனி / விதை : கொத்தான 1-2 விதைகள் கொண்ட முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, அடர்ந்த பின்னிய உரோமங்களுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - அரிதாக தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதியில் காணப்படும்.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Beddome, Icon. Pl. Ind. Or. 101.1868-1874; Gamble, Fl. Madras 1: 19. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 18. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 47. 1996.

Top of the Page