ஃபேராகுரோட்டன் பென்டுலஸ் (Hassk.) Miq. மிகசி. சிலானிக்கஸ் (Thw.) Balakr.& Chakrab. - ஈஃபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : ஃபேகரன்சியா சிலானிக்கா (Thw.) A.Shaw; டெஸ்மேஸ்டிமான் சிலானிக்கஸ் Thw.; ஆஸ்டோடஸ் சிலானிக்கஸ் (Thw.) Muell.-Arg.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறம், வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை ஆரஞ்சு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, லெண்டிசெல் உடையது.
சாறு : கிளைகள் வெட்டப்படும் போது சிவப்பு நிறமான திரவத்தை சுரக்கிறது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தவை, பொதுவாக தண்டின் நுனியில் கூட்டமாக அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 4-10 செ.மீ. நீளமானது; குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியவை, ஒர் ஜோடி சுரப்பிகள் காம்பு அலகுடன் இணையுமிடத்தில் மேற்புறத்திலுடையவை; இலை அலகு 15-32 X 4-11 செ.மீ., பொதுவாக குறுகிய நீள்வட்டம் முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது, உலரும் போது ப்ரவுன் நிறமடைகிறது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெல்லியவை சாய்ந்த பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, தண்டின் நுனியில் அல்லது பக்கவாட்டிலமைந்த தொங்கிய பேனிக்கிள்டு ரெசீம் வகை மஞ்சரி.
கனி / விதை : வெடிகனி, (கேப்சூல்), கோளவடிவானது, 3-பிளவுகளுடையது, ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரம் முதல் மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 150 மீ. முதல் 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Kew Bull. 48: 719.1993; Gamble, Fl. Madras 2: 1336. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 425. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 142. 1996.

Top of the Page