டெர்மினேல்லியா பெல்லிரிக்கா (Gaertn.) Roxb. - காம்பிரிட்டோசி

இணையான பெயர் : மீரோபலானஸ் பெல்லிரிக்கா Gaertn.

தமிழ் பெயர் : அக்கம், காட்டுஇலுப்பை, தான்றி, தாண்டி, தானி, விபிடாகம்

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மிக உயரமான இலையுதிர் மரங்கள், தாங்கு வேர்களுடையது (பட்ரஸ்டு), 40 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வெள்ளை நிறமானது, நீள்வாக்கில் வெடிப்புகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையம் போன்றது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தவை, நுனிக்கிளையில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாகமைந்தவை; இலைக்காம்பு 3-10 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், ஒர் ஜோடி காம்பில்லா சுரப்பிகளுடையது; இலை அலகு 8-20 X 4-14 செ.மீ., அகன்ற நீள்வட்ட அல்லது அகன்ற தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி வட்டமானது முதல் சிறிய அதிக்கூரிய நுனியுடையது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ்; முதிர்ச்சியடையும் முன் இலையின் இருபுறங்களும் உரோமங்களுடையது, பிறகு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள், நன்றாக படிப்படியாக வளைந்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : இலைக்கோணங்களிலுள்ள ஸ்பைக் மஞ்சரி; மலர்கள் காம்பற்றவை, கிரீம் போன்ற வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கோள அல்லது முட்டை வடிவானது, சிறிது 5 தழும்புகளுடையது, 3 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; ஓர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

எமர்ஜெண்ட் மரங்களாக (காடுகளின் மேல்மட்ட அடுக்கை விட மிக உயர்ந்த மரமாக), பசுமைமாறாக்காடுகளில் மரங்கள் நெருக்கமற்ற இடங்களிலும், பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகளிலும் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Roxbourgh, Pl. Cor. 198. 1805; Gamble, Fl. Madras 1: 463. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 171. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 478. 1902; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 50. 1996.

Top of the Page